Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr: 60 datë 01.08.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Gentian Medja, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-se Nr: 58 datë 01.08.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Besnik Muçi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë për Krime të Rënda Tiranë.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 57 datë 01.08.2018

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Brunilda Kadi, gjyqtare pranё Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 08.11.2018.

Vendim i KPK-së Nr: 53 datë 31.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Artan Broci, gjyqtar në Gjykatën e Lartë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 55 datë 31.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Dritan Rreshka, prokuror, drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 54 datë 31.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Medi Bici, gjyqtar në Gjykatën e Lartë, Tiranë.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 19.09.2018.