Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i Kryetarit te Bashkise Tirane nr.13617/1 dt.31.03.2021

"Për miratimin e Planit të Detyruar Vendor Për e Zonës së Re Për Zhvillim Në Njësinë Administrative 6, Zona "Kombinat", Bashkia Tiranë" , i ndryshuar.

Bashkelidhur:
1.
Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimin Urban për PDyV Tiranë Kombinat, e ndryshuar

Vendim i KPA-se Nr. 7/2021 (JR) datë 23.02.2021

Subjekti i rivlerësimit Alaudin Malaj.

Vendim i KPA-se Nr. 6/2021 (JR) datë 16.02.2021

Subjekti i rivlerësimit Rabiana Halili.

Vendim i KPA-se Nr. 5/2021 (JR) datë 12.02.2021

Subjekti i rivlerësimit Evelina Qirjako, përfshirë mendimin e pakicës.

Vendim i KPA-se Nr. 4/2021 (JR) datë 09.02.2021

Subjekti i rivlerësimit Eugen Beçi, përfshirë mendimin paralel dhe mendimin e pakicës.

Vendim i KPA-se Nr. 3/2021 (JR) datë 26.01.2021,

Subjekti i rivlerësimit Enkeledi Hajro ( përfshirë mendimin e pakicës).