Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-së Nr.321 Datë: 29.12.2020

Për shpalljen e vendit vakant për procedurën e transferimit nëpërmjet levizjes paralele në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm.

Vendim i KLP-së Nr.322 Datë: 29.12.2020

Për shpalljen e vendit vakant për procedurën e transferimit nëpërmjet levizjes paralele në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm.

Vendim i KLP-së Nr.323 Datë: 29.12.2020

Për shpalljen e vendit vakant për procedurën e transferimit nëpërmjet levizjes paralele në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm.

Vendim i KLP-së Nr.324 Datë: 29.12.2020

Për shpalljen e vendit vakant për procedurën e transferimit nëpërmjet levizjes paralele në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm.

Vendim i KLP-së Nr.325 Datë: 29.12.2020

Për shpalljen e vendit vakant për procedurën e transferimit nëpërmjet levizjes paralele në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm.

Vendim i KLP-së Nr.326 Datë: 29.12.2020

Për shpalljen e vendit vakant për procedurën e transferimit nëpërmjet levizjes paralele në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm.