Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 17, datë 21.01.2021

Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.

Vendim i KLGJ-së Nr.16, datë 21.01.2021

Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 11, datë 14.01.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Vendim i KLGJ-së Nr. 14, datë 21.01.2021

Për përbërjen e komisionit të përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të inspektorit të lartë të drejtësisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari, për vitin 2021.

Vendim i KPK-së Nr. 338 Datë: 18.01.2021

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elona Mihali, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë. Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-se Nr: 336 date 15.1.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Bardhok Lleshi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

- Eshte vendosur shkarkimi nga detyra e subjektit te rivlersimit.

Vendim i KLGJ-së Nr. 11, datë 14.01.2021

Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.