Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 31.01.2019

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i projekt-vendimit të KLGJ-së “Për një shtesë në vendimin nr. 17, datë 29.01.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Mbi numrin e kandidatëve që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019 - 2020”.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 29.01.2019

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave, 20.12.2018, 21.12.2018, 27.12.2018, 10.01.2019 dhe 18.01.2019 nga anëtarët e Këshillit.
2. Caktimi dhe publikimi i numrit maksimal të kandidateve magjistratë, profili gjyqtarë, që do të pranohen në Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020.
3. Ngritja e Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë.

Mbledhja Plenare NR.04 e KLP-së datë 28 Janar 2019, Ora 10:00

Rendi i ditës:
1. Caktimi i numrit maksimal të kandidatëve për magjistratë, në profilin prokuror në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 2019-2020.
2. Shqyrtimi i projekt vendimit mbi shkarkimin e prokurorit Tom Dedaj.
3. Shqyrtimi i kërkesës së Drejtueses së Prokurorisë Pukë për plotësimin e organikës së këtij institucioni.
4. Të ndryshme (diskutime/pyetje/përgjigje).

Procesverbal Nr.3 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 28.01.2019, Ora 16.00

Rendi i ditës:
1. Diskutimi dhe miratimi i Projektrregullores së brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 22.01.2019

Rendi i ditës:
1. Mbi shqyrtimin e propozimit të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës për fillimin e procesit të krijimit të skemës së delegimit dhe transferimit të përkohshëm.
2. Mbi krijimin e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve.

Mbledhja Plenare NR.03 e KLP-së datë 21 Janar 2019, Ora 10:00

Rendi i ditës:
- Verifikimi i pjesëmarrjes dhe i kuorumit;
- Prezantim i shkurtër nga Kryetari i Këshillit mbi:
(i) Ecurinë e procedurave për plotësimin e pozicioneve vakante në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar;
(ii) Ecurinë e procedurave për verifikimin e pasurisë dhe të figurës të kandidatëve për prokurorë të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës;
(iii) Tranzicioni i detyrave dhe përgjegjësive për vlerësimin e aftësive profesionale të prokurorëve në kuadër te procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve.
- Shqyrtimi i projekt vendimit për miratimin e strukturës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe propozimin e buxhetit për vitin 2019;
- Shqyrtimi i projekt vendimit mbi kërkesën e dy prokurorëve për deklarimin e mbarimit të caktimit të përkohshëm;
- Shqyrtimi i projekt vendimit për nisjen e procedurave për plotësimin e 6 pozicioneve pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë përmes procedurës së komandimit të prokurorëve;
- Shqyrtimi i projekt vendimit mbi shkarkimin e prokurorit Tom Deda;
- Të tjera.