Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Procesverbal Nr.3 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 28.01.2019, Ora 16.00

Rendi i ditës:
1. Diskutimi dhe miratimi i Projektrregullores së brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 22.01.2019

Rendi i ditës:
1. Mbi shqyrtimin e propozimit të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës për fillimin e procesit të krijimit të skemës së delegimit dhe transferimit të përkohshëm.
2. Mbi krijimin e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve.

Mbledhja Plenare NR.03 e KLP-së datë 21 Janar 2019, Ora 10:00

Rendi i ditës:
- Verifikimi i pjesëmarrjes dhe i kuorumit;
- Prezantim i shkurtër nga Kryetari i Këshillit mbi:
(i) Ecurinë e procedurave për plotësimin e pozicioneve vakante në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar;
(ii) Ecurinë e procedurave për verifikimin e pasurisë dhe të figurës të kandidatëve për prokurorë të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës;
(iii) Tranzicioni i detyrave dhe përgjegjësive për vlerësimin e aftësive profesionale të prokurorëve në kuadër te procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve.
- Shqyrtimi i projekt vendimit për miratimin e strukturës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe propozimin e buxhetit për vitin 2019;
- Shqyrtimi i projekt vendimit mbi kërkesën e dy prokurorëve për deklarimin e mbarimit të caktimit të përkohshëm;
- Shqyrtimi i projekt vendimit për nisjen e procedurave për plotësimin e 6 pozicioneve pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë përmes procedurës së komandimit të prokurorëve;
- Shqyrtimi i projekt vendimit mbi shkarkimin e prokurorit Tom Deda;
- Të tjera.

Procesverbal Nr.2 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 21.01.2019, Ora 15:00

Rendi i ditës:
1. Diskutimi dhe miratimi i Projektrregullores së brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”.
2. Diskutim për çështjet e organizimit të punës për përgatitjen, diskutimin dhe miratimin e projektakteve rregullatorë, si edhe atyre nënligjore për shortimin e relatorëve, verifikimin dhe vlerësimin e kandidaturave për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe për Inspektor të Lartë të Drejtësisë.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 18.01.2019

Rendi i ditës:
1. Mbi miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor.
2. Mbi miratimin e përbërjes së Komisioneve të Përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Procesverbal Nr.1 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 15.01.2019, Ora 10:00

Rendi i ditës:
1. Kostituimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (të Përkohshëm) 2019.
2. Përgatitja e akteve nënligjore dhe e rregullave të brendshme, sipas detyrimeve dhe delegimeve të ligjit nr. 115/2016, të nevojshme për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Afatet, përparësitë dhe veprimet për përgatitjen dhe miratimin e tyre në kohen më të shkurtër dhe të arsyeshme.
3. Informacion për pozicionet vakante, të shpallura nga Presidenti i Republikës, Kuvendi dhe Gjykata e Lartë, për anëtar të Gjykatës Kushtetuese, numrin e kandidaturave dhe administrimin e dokumentacionit përkatës.
4. Informacion për problematikën lidhur me pozicionin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, numrin e kandidaturave dhe administrimin e dokumentacionit përkatës.
5. Çështje të organizimit, dokumentimit dhe administrimit të dokumentacionit dhe të çështjeve, si edhe mbi nevojat e mbështetjes administrative dhe me personel nga Gjykata e Lartë për mirëfunksionimin dhe efektivitetin e veprimtarisë së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.