Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Mbledhja Plenare NR.10 e KLP-së datë 01 Prill 2019, Ora: 10:00

Rendi i ditës:
1. Miratimin e caktimit tё përkohshёm tё një prokurori në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje.
2. Miratimin e caktimit tё përkohshёm tё një prokurori në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.
3. Deklarimin e mbarimit tё statusit të magjistratit për Z.Ardian Nezha, aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukё, më datën 30 prill 2019, për arsye të kërkesës për dorëheqje.
4. Hedhja e shortit pёr plotёsimin e anёtarёve tё Komisionit tё Posaçёm pёr vlerёsimin e kandidatёve pёr SPAK.
5. Të ndryshme (diskutime/pyetje/përgjigje);

Procesverbal Nr.14 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 29.03.2019, Ora 13.00

Rendi i ditës :
1. Diskutimi dhe miratimi i Projektvendimit për kriteret dhe procedurën e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Procesverbal Nr.13 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 28.03.2019, Ora 17.00

Rendi i ditës :
1. Diskutimi dhe miratimi i Projektvendimit për kriteret dhe procedurën e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 27.03.2019

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave, 28.02.2019 dhe 12.03.2019 nga anëtarët e Këshillit.
2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit, për shkak dorëheqjeje, të gjyqtarit Arben Zefi”.
3. Shqyrtimi i relacionit mbi dhënien e komenteve dhe kundërshtimeve për raportin e Shkollës së Magjistraturës për rezultatet e vlerësimit paraprak të kandidateve që kanë aplikuar për pranimin në formimin fillestar, për vitin akademik 2019-2020, profili gjyqtar”.
4. Miratimi i projektvendimit “Për ndryshimin e vendimit nr. 47, datë 18.03.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
5. Miratimi i projektvendimit “Për ndryshimin e vendimit nr. 35, datë 19.02.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
6. Shqyrtimi i kërkesës së gjyqtares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Flora Hasimi, për përfitimin e lejes së papaguar, për një periudhë 4-5 javore, nga ushtrimi i detyrës së gjyqtares, për shkaqe shëndetësore, duke filluar nga 5 prill 2019 deri më datë, jo më larg se 18 maj 2019.
7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e komisionit të përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të kryeinspektorit të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankesës ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari“.
8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e anëtarit zëvendësues në Komisionin e Përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të kryeinspektorit të ishKëshillit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankesës ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari”.

Mbledhja Plenare NR.09 e KLP-së datë 25 Mars 2019, Ora: 12:00

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i kёrkesёs sё Z.Bledar Valikaj, pёr ekzekutimin e vendimit tё formёs sё prerё tё Gjykatёs Administrative tё Apelit nr. 309 dt.06.02.2019.
2. Të ndryshme (diskutime/pyetje/përgjigje);

Procesverbal Nr.12 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 21.03.2019, Ora 14.00

Rendi i ditës :
1. Diskutimi dhe miratimi i Projektvendimit për kriteret dhe procedurën e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.