Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Rezultatet e shortit, datë 07.12.2018

Për zgjedhjen e anëtarëve të KED (të përkohshëm)

Kandidatë të tërhequr përpara procedurës së verifikimit

Tërheqje nga kandidimi në Gjykatën Kushtetuese - Elsa Toska, 25.03.2018

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI Nr. 1 Datë 19.03.2018

1. Konstituimin e KED;
2. Dy shkresa të dërguara nga Presidenti i Republikës për dy vakanca të shpallura nga Presidenti;
3. Kam përcaktuar krijimin e një grupi për hartimin dhe shqyrtimin e rregullores që përcakton ligji;
4. Të tjera.

SEANCA PLENARE NR. 3, datë 21 Janar 2018, ora 10°°

Rendi i ditës sipas publikimit të agjendës zyrtare
• Verifikimi i pjesëmarrjes dhe i kuorumit;
• Prezantim i shkurtër nga Kryetari i Këshillit mbi:
(i) Ecurinë e procedurave për plotësimin e pozicioneve vakante në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar;
(ii) Ecurinë e procedurave për verifikimin e pasurisë dhe të figurës të kandidatëve për prokurorë të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës;
(iii) Tranzicioni i detyrave dhe përgjegjësive për vlerësimin e aftësive profesionale të prokurorëve në kuadër te procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve.
• Shqyrtimi i projekt vendimit për miratimin e strukturës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe propozimin e buxhetit për vitin 2019;
• Shqyrtimi i projekt vendimit mbi kërkesën e dy prokurorëve për deklarimin e mbarimit të caktimit të përkohshëm;
• Shqyrtimi i projekt vendimit për nisjen e procedurave për plotësimin e 6 pozicioneve pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë përmes procedurës së komandimit të prokurorëve;
• Shqyrtimi i projekt vendimit mbi shkarkimin e prokurorit Tom Deda;

SEANCA PLENARE NR.2

Rendi i Ditës
1. Një prezantim të shkurtër nga ana e kryetarit të Këshillit në lidhje me ecurinë e procedurave me natyrë administrative për krijimin e kushteve të punës për institucionin;
2. Diskutime në lidhje me fillimin e procedurave për krijimin e Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ;
3. Miratimin e një projekt vendimi për fillimin e procedurave për verifikimin e figurës dhe pasurisë së kandidatëve për prokurorë ;
4. Shqyrtimin e kërkesave të dy prokurorëve për deklarimin e mbarimit të caktimit të përkohshëm ;