Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 21.12.2018)

1. Mbi transferimin e përkohshëm të një gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë.
2. Mbi miratimin e rregullave për zgjedhjen e zëvendëskryetarit të gjykatës.
3. Mbi informacionin e ish Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë lidhur me situatën aktuale, problematikat dhe propozimet.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 20.12.2018)

1. Mbi deklarimin e datës së krijimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
2. Mbi miratimin e rregullave për zgjedhjen e kryetarit dhe të zëvendëskryetarit të KLGj-së.
3. Zgjedhja e kryetarit dhe zëvendëskryetarit të KLGj-së.
4. Mbi caktimin me short të dy anëtarëve gjyqtarë dhe 2 anëtarëve jo gjyqtarë, për të shërbyer për një mandat 3-vjeçar në Këshillin e Lartë Gjyqësor.

Procesverbal mbi rezultatet e votimit për zgjedhjen e anëtarit(ëve) të Këshillit të Lartë Gjyqësor

Sot më datë 12/12/2018, u zhvillua nga Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve procesi i votimit për zgjedhjen e anëtarit(ëve) të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe nga rezultimi i dokumentacionit zgjedhor rezultoi si vijon:

SEANCA PLENARE NR.1, datë 11 dhjetor 2018

Rendi i ditës sipas njoftimeve të publikuara ne faqen e KLP
Mbledhja e parë e Këshillit të Prokurorisë
1. Miratimi i rregullores për zgjedhjen e kryetarit dhe zëvendës kryetarit

Procesverbal

Proceverbal i shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED, datë 07.12.2018

RELACION, datë 7.12.2018

PËR PROCESIN E ORGANIZIMIT TË SHORTIT PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI (TË PËRKOHSHËM)