Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

LIGJ Nr. 97/2019 date 18.12.2019

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 9, DATË 16.12.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË FATKEQËSISË NATYRORE”

LIGJ Nr. 80/2019 datë 5.12.2019

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 6, DATË 30.11.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DHURIMIN E APARTAMENTEVE FAMILJARËVE TË VIKTIMAVE, SI PASOJË E TËRMETIT TË DATËS 26.11.2019”

LIGJ nr. 81/2019,datë 5.12.2019

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 7, DATË 30.11.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 7703, DATË 11.5.1993, ‘PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’”, TË NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 79/2019 datë 5.12.2019

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 5, DATË 30.11.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, ‘PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT’”, TË NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 78/2019 datë 5.12.2019

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT NR. 4, DATË 30.11.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 92/2014 ‘PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’”, TË NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 115/2016 (i përditësuar)

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË
( shfuqizuar nene me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.41, datë 16.5.2017 dhe me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 78, datë 12.12.2017, ndryshuar me ligjin nr. 47/2019, datë 18.7.2019)