Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

DREJTUESJA E PROKURORISË SË RRETHIT GJYQËSOR PUKË KONFIRMOHET NË DETYRË

Më datë 26.04.2019, u zhvillua seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Elidiana Kasa, me detyrë Prokurore/Drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pukë. Trupi gjykues, informoi në fillim të seancës se subjekti rivlerësimit i është nënshtruar hetimit administrativ ex-officio, si dhe anëtarët e KPK deklaruan mos pasjen e konfliktit të interesit me subjektin e rivlerësimit.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

5 MUAJ SEANCA DËGJIMORE NË KOLEGJIN E POSAÇËM TË APELIMIT PËR GJYQTARIN E LARTË, Z. EDMOND ISLAMAJ

Shtyhet seanca e 11-të, për marrjen e vulës apostile për disa dokumente në Itali

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

KOMISIONERI PUBLIK DHE SUBJEKTI I RIVLERËSIMIT Z.EDMOND ISLAMAJ, GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË PARAQESIN KONKLUZIONET PËRFUNDIMTARE

Me çeljen e seancës dëgjimore, fjala iu kalua Komisionerit Publik për të paraqitur konkluzionet përfundimtare. Z. Ballhysa theksoi se për pasurinë: kullotë 1000m2, në Kavajë, blerë në vitin 2015 në vlerën 137 mijë lekë, në bazë të ankimit të bërë ishte kërkuar verifikimi i dy elementëve, së pari: hetimi mbi historikun e transferimit të pronësisë nga shtet në privat dhe së dyti verifikimi i çmimit të zonës. Në lidhje me këto, KPA ka hetuar lidhur vetëm me kriterin e parë.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

6 DENONCIME TË DEPOZITUARA PËR PROKUROREN/DREJTUESEN E PROKURORISË SË RRETHIT GJYQËSOR KORÇË ZJ. DHORINA THEODHORI

Shorti për subjektin e rivlerësimit Znj. Dhorina Sollaku prokurore/drejtuese në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, Korçë ishte hedhur më 15.03.2019.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

DREJTUESI I PROKURORISË SË LUSHNJËS, ÇLIRIM SHAHINI, NUK JUSTIFIKOI PASURINË, PROBLEME EDHE ME PASTËRTINË E FIGURËS

Kreu i Prokurorisë së Lushnjës, Z. Çlirim Shahini, është shkarkuar nga Komisioni i shkallës së parë të vettingut (KPK), për shkak të problemeve me pasurinë dhe figurën.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT PRANON PJESËRISHT PROVAT E PARAQITURA NË SEANCË GJYQËSORE NGA GJYQTARI I TIRANËS DHE ISH KANDIDATI PËR NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR, Z. ASTRIT FAQOLLI

Z. Astrit Faqolli, Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe ish kandidat për anëtar në KLGJ është konfirmuar nga Komisioni i shkallës së parë të vettingut (KPK) me vendimin e datës 27/05/2018.

Më shumë