Raporte

Në këtë rubrikë Publikohen Raporte Përmbledhëse, Raporte Monitorimi apo Raporte Vlerësimi për procese dhe institucione që lidhen me Sistemin e Drejtësisë. Ato mund të jenë të përgatitura nga vetë Institucionet ose nga Organizmat Jo Qeveritar Monitorues.

Raport Statistikor 3 mujor i IKP

Periudha: Korrik-Shtator 2019

Më shumë

Raport Statistikor 6 mujor i IKP

Periudha: Janar-Qershor 2019

Më shumë

Raport Statistikor i IKP

Periudha: Shkurt –dhjetor 2018

Më shumë

Raport Statistikor i IKP

Periudha: Janar – Dhjetor 2019

Më shumë

Raport Statistikor i IKP

Periudha: Shkurt-Dhjetor 2018

Më shumë

Plani Strategjik i KLGJ-së për Sistemin Gjyqësor të Republikës së Shqipërisë

2019-2020

Më shumë

Plani i Veprimit i KLGJ-SË

Janar 2019 - Dhjetor 2020

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Raport për periudhën Shtator 2019 - Dhjetor 2019

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Raport për periudhën Shkurt 2018 - Dhjetor 2019

Më shumë

Raport Vjetor i KED 2019

Për veprimtarinë e KED (i përkohshëm) i zgjedhur me short nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në Vitin 2019

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Raport për periudhën Shkurt 2018 - Prill 2019

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Raport për periudhën Shkurt 2018 - Gusht 2019

Më shumë