Vladimir Mara

Emër Mbiemër
Vladimir Mara
Data e emërimit fillestar
2004-01-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), 21.05.2020
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
1 Shkurt 2000 - 31 dhjetor 2003- Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Korçë
1 Janar 2004 e në vazhdim- Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Krimeve të Rënda Tiranë
Tetor 2001 e nëvazhdim- Pedagog në Fakultetin Ekonomik "Fan Noli" Korçë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1995-1999- Fakulteti Juridik Tiranë
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.158datë 14.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Pamela Qirko -Kryesuese, Alma Faskaj - Relatore, Firdes Shuli-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Vladimir Mara, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krime të Rënda
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Vladimir Mara
Dokumenta te tjera
  1. Formular Vetëdeklarimi i Z. Vladimir Mara datë 25.03.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
  2. Vendim nr.158 datë 14.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Pamela Qirko -Kryesuese, Alma Faskaj - Relatore, Firdes Shuli-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Vladimir Mara, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krime të Rënda
  3. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.158 datë 14.06.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Vladimir Mara, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krime të Rënda
  4. Vendim nr.75 i KLP-së datë 15.04.2019 për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Vladimir Mara
  5. Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme datë 24.09.2019 mbi verifikimin e plotësimit të kushteve të kandidatëve për të qenë anëtarë të KLP-së
  6. Vendim nr.127 i KLP-së datë 19.05.2020 për emërimin e Z. Vladimir Mara si Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
  7. Vendim nr.125 i KLP-së datë 19.05.2020 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
  8. Vendim nr.84 i KLP-së datë 18.03.2020 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë Posaçme, të cilët plotësojnë kushtet ligjore për ngritjen në detyrë pas vlerësimi paraprak
  9. Vendim nr.264 i KLP-së datë 12.12.2019 për transferimin e Z. Vladimir Mara në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për shkak se Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Për Krimet e Rënda pushon së ekzistuari më datë 19.12.2019
  10. Prezantimi i kandidatit për SPAK Vladimir Mara
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,