Flojera Davidhi

Emër Mbiemër
Flojera Davidhi
Data e emërimit fillestar
2013-11-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2015 - aktualisht Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
• Tetor 2019 - E komanduar si Këshilltare ligjore” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. (Periudha e komandimit është 2 (dy) vjet dhe fillon në datën 21.10.2019)
• 2013 - 2015 Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane .
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 385 date 18.5.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Flojera Davidhi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 385, datë 18.5.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Flojera Davidhi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,