Aurora Hajro

Emër Mbiemër
Aurora Hajro
Data e emërimit fillestar
2020-02-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
-02.11.2020 e aktualisht-Prokuror, Prokuroria e Shkallës së Parë në Sarandë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
-2019-Diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
-Emëruar nga KLP në bazë të ligjit të vendosur: "Vetting për kandidatët te cilët emërohen prokurorë për herë të parë në hyrjen e tyre në sistem."
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendim nr.45 i KLP-së datë 11.02.2020 për "Emërimin si Prokuror Znj. Aurora Hajro dhe caktimin e saj si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë."
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,