Enkeleda Doda (Kashuri)

Emër Mbiemër
Enkeleda Doda (Kashuri)
Data e emërimit fillestar
2002-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• Znj. Enkeleda Doda aktualisht nuk e ushtron detyrën si gjyqtare pasi ka dhënë dorëheqjen në datën 14.09.2020.
• Këshillit i Lartë Gjyqësor me vendimin e datës 24.09.2020 ka vendosur deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit Enkeleda Doda, për shkak të dorëheqjes.
• KPK vendosi të deklarojë se procesi i rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit, Znj. Enkeleda Doda, është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Znj. Enkeleda Doda i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.312 datë 27.10.2020.
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Enkeleda Doda, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,