Akte për Fatkeqësi Natyrore (Tërmeti)

VENDIM Nr.401, datë 19.5.2020

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.5, DATË 6.1.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE PËR PËRFITIMET NGA PROGRAMI I GRANTEVE TË RINDËRTIMIT DHE PROJEKTET MODEL”

Marrë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë Nr. 91, Datë. 20/05/2020.

VKM Nr. 374, datë 6.5.2020

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 202, DATË 5.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020 PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE”, TË NDRYSHUAR

Marrë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë Nr. 84, Datë. 11/05/2020.

VKM Nr.359, datë 4.5.2020

PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE,DHE SHKËMBIMIN E PRONËS, NË FUNKSION TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT, PËR SHPALLJEN E ZONËS SË RE PËR ZHVILLIM, NË NJËSINË ADMINISTRATIVE LAÇ, BASHKIA KURBIN

Marrë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë Nr. 81, Datë. 06/05/2020.

VKM Nr.336, datë 23.4.2020

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.202, DATË 5.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE”

Marrë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë Nr. 73, Datë. 24/04/2020.

VKM Nr.307, datë 16.4.2020

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT DHE TË NDËRTIMIT TË INFRASTRUKTURËS PUBLIKE, NË FUNKSION TË RINDËRTIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE DHE CAKTIMIN E FONDIT SHQIPTAR TË ZHVILLIMIT SI NJËSI ZBATUESE

Marrë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë Nr. 67, Datë. 17/04/2020.

VKM Nr.306, datë 15.4.2020

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.202, DATË 5.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020,PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE”

Marrë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë Nr. 69, Datë. 21/04/2020.