COVID-19

AKT NORMATIV Nr. 20, datë 20.5.2020

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”, TË NDRYSHUAR.

Marrë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë Nr. 92, Datë. 21/05/2020.

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Nr. 387, datë 13.5.2020

PËR MIRATIMIN E GARANCISË SHTETËRORE TË HUAS ME BANKAT TREGTARE PËR GARANTIMIN E HUAMARRJES SË TREGTARËVE OSE SHOQËRIVE TREGTARE PËR TË MUNDËSUAR FINANCIMIN E NEVOJSHËM PËR RIMËKËMBJEN E AKTIVITETIT TREGTAR TË NDIKUAR NGA SITUATA E KRIJUAR NGA COVID-19, SI EDHE PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE E TË KRITEREVE TË MARRËVESHJES SË GARANCISË DHE MARRËVESHJES SË MIRËKUPTIMIT

Marrë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë Nr. 87, Datë. 15/05/2020.

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

URDHËR Nr. 308, datë 11.5.2020 - Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 193, DATË 20.3.2020 “PËR MBYLLJEN APO KUFIZIMIN E LËVIZJEVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Marrë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë Nr. 87, Datë. 15/05/2020.

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

URDHËR Nr.300, datë 8.5.2020 - Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

“PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE STOMATOLOGJIKE NË KLINIKA/KABINETE DENTARE”

Marrë në Fletoren Zyrtare te Republikës së Shqipërisë Nr. 84, Datë. 11/05/2020.

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

URDHËR Nr. 301, datë 8.5.2020 - Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË URDHRIN NR. 193, DATË 20.3.2020 “PËR MBYLLJEN APO KUFIZIMIN E LËVIZJEVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË“

Marrë në Fletoren Zyrtare te Republikës së Shqipërisë Nr. 84, Datë. 11/05/2020.

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

URDHËR Nr.302, datë 8.5.2020 - Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

“PËR NJË SHTESË DHE NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 193, DATË 20.3.2020 “PËR MBYLLJEN APO KUFIZIMIN E LËVIZJEVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Marrë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë Nr. 84, Datë. 11/05/2020.

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!