COVID-19

AKT NORMATIV Nr.9, datë 25.3.2020

PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA NË FUSHËN E VEPRIMTARISË GJYQËSORE, GJATË KOHËZGJATJES SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

VENDIM Nr.1, datë 25.03.2020 - Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile

PËR KONFIRMIMIN DHE VIJIMIN E ZBATIMIT TË MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE TË MARRA GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

VENDIM Nr.2, datë 25.03.2020 - Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile

PËR VENDOSJEN NË DISPOZICION TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TË PASURISË SË ISH-UNIVERSITETIT “KRISTAL”

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Nr.243, datë 24.3.2020.

PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE.

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

AKT NORMATIV Nr.8, datë 24.03.2020

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”, TË NDRYSHUAR.

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

AKT NORMATIV Nr.7, datë 23.03.2020

PËR QËNDRIMIN E PËRKOHSHËM NË SHTËPI TË TË DËNUARVE.

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!