VKM

VKM Nr. 277, datë 4.5.2023

Për një shtesë në vendimin Nr. 212, datë 11.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”, të ndryshuar

VKM Nr. 767, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 1134, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore, në Bashkinë Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”, të ndryshuar

VKM Nr. 779, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 279, datë 12.5.2021, të Këshillit të Ministrave, "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objektit social-kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak, dhe caktimin e Bashkisë Shijak si njësi zbatuese", të ndryshuar

VKM Nr. 493, datë 21.7.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore në Bashkinë Kavajë dhe caktimin e Bashkisë Kavajë si njësi zbatuese

VKM Nr. 492, datë 21.7.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 48, datë 27.1.2021, të Këshillit të Ministrave, "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit dhe rikonstruksionit/riforcimit të objekteve në administrim të Shërbimit Informativ të Shtetit, në Bashkitë Durrës dhe Lezhë, dhe caktimin e Shërbimit Informativ të Shtetit si njësi zbatuese"

VKM Nr. 491, datë 21.7.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit dhe rikonstruksionit, të qendrave shëndetësore në Bashkinë Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatues