VKM

VKM Nr. 490, datë 21.7.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit dhe riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Mirditë

VKM Nr. 416, datë 15.6.2022

Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të procesit të rindërtimit, në zonën e re për zhvillim Krujë, Bashkia Krujë

VKM Nr. 853, datë 29.12.2021

Për disa ndryshime në vendimin nr. 307, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e ndërtimit dhe të rikonstruksionit të infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar", të ndryshuar

VKM Nr. 817, datë 24.12.2021

Për disa ndryshime në vendimin nr. 26, datë 20.1.2021, të Këshillit të Ministrave, "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore në Bashkitë Kamzë dhe Kavajë dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese", të ndryshuar

VKM Nr. 774, datë 15.12.2021

Për një ndryshim në vendimin nr. 212, datë 11.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”, të ndryshuar

VKM Nr. 770, datë 15.12.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të shkollës 9-vjeçare "DEMOKRACIA", Valias i Ri, Bashkia Kamzë dhe caktimin e Bashkisë Kamzë si njësi zbatuese