VKM

VKM nr. 692, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr.180, datë 30.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit në Bashkinë Krujë”. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 693, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 200, datë 25.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkitë Mirditë dhe Kamzë, dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 694, datë 6.12.2023

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 215, datë 31.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në bashkitë Lezhë e Kurbin, dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM Nr. 277, datë 4.5.2023

Për një shtesë në vendimin Nr. 212, datë 11.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”, të ndryshuar

VKM Nr. 767, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 1134, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore, në Bashkinë Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”, të ndryshuar

VKM Nr. 779, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 279, datë 12.5.2021, të Këshillit të Ministrave, "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objektit social-kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak, dhe caktimin e Bashkisë Shijak si njësi zbatuese", të ndryshuar