VKM

VKM Nr. 426, datë 8.7.2021

Për një shtesë në vendimin nr.202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike, si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave”, të ndryshuar

VKM Nr. 427, datë 8.7.2021

Për një ndryshim në vendimin nr.26, datë 20.1.2021, të Këshillit të Ministrave, "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit/rikonstuksionit të objekteve arsimore, në bashkitë Kamzë dhe Kavajë dhe caktimine tyre si njësi zbatuese' të ndryshuar

VKM Nr. 428, datë 8.7.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore, në Bashkinë Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese

VKM Nr. 404, datë 30.6.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit të rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari – Gjelbërimi”, të ndodhura brenda konturit të zonës së re për zhvillim, zona 4, Njësia Administrative Durrës, Bashkia Durrës

VKM Nr. 405, datë 30.6.2021

Për disa ndryshime në vendimin nr.587, datë 22.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”, të ndryshuar

VKM Nr. 406, datë 30.6.2021

Për disa ndryshime në vendimin nr.202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike, si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave”, të ndryshuar