VKM

VKM Nr. 280, datë 12.5.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në Bashkinë Mirditë

VKM Nr. 281, datë 12.5.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit dhe të riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Mirditë

VKM Nr. 282, datë 12.5.2021

Për një shtesë në vendimin nr. 1047, datë 16.12.2020 të Këshillit të Ministrave, "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të shkollës 9-vjecare "At Zef Pëllumbi", njësia administrative Shëngjin, bashkia Lezhë"

VKM Nr. 283, datë 12.5.2021

Për një ndryshim në vendimin nr. 26, datë 20.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore, në bashkitë Kamzë dhe Kavajë dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”

VKM Nr. 233, datë 14.4.2021

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT DHE TË RIPARIMIT TË MJEDISEVE NË BASHKËPRONËSI OSE TË PËRBASHKËTA NË NDËRTESA (PALLAT), NË BASHKINË KURBIN

VKM Nr. 234, datë 14.4.2021

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E PËRGATITJES SË SHESHEVE TË NDËRTIMIT, NË BASHKINË KURBIN