Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 811, datë 13.12.2019

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 704, DATË 30.10.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2019, MIRATUAR PËR MINISTRINË E MBROJTJES, PËR RIKONSTRUKSIONIN DHE RINDËRTIMIN E BANESAVE TË PREKURA NGA TËRMETI I DATËS 21.9.2019, NË QARQET TIRANË DHE DURRËS”

VKM Nr. 796, datë 11.12.2019

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 408, DATË 13.5.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT”, TË NDRYSHUAR

VKM Nr.756, datë 2.12.2019

PËR DHËNIE TRAJTIMI TË VEÇANTË FINANCIAR ZNJ. PRANVERA QATO

VKM Nr.757, datë 2.12.2019

PËR DHËNIE TRAJTIMI TË VEÇANTË FINANCIAR ZNJ. LINDITA CARA

VKM Nr. 758, datë 2.12.2019

PËR DHËNIE TRAJTIMI TË VEÇANTË FINANCIAR Z. ALBERT CARA

VKM Nr. 759, datë 2.12.2019

PËR DHËNIE TRAJTIMI TË VEÇANTË FINANCIAR Z. ALEKS ÇUPI