Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 646, datë 3.8.2020

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT TË BANESAVE INDIVIDUALE, TË NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT), NË BASHKITË LEZHË, DURRËS DHE SHIJAK

VKM Nr. 628, datë 29.07.2020

Për miratimin e marrëveshjesn dërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe “Caritas Shqiptar”, për bashkëpunim në fushën e ndërtimit të banesave pas fatkeqësisë

VKM Nr. 631, datë 29.7.2020

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 212, DATË 11.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, PËR FINANCIMIN E OBJEKTEVE ARSIMORE”

VKM Nr. 629, datë 29.7.2020

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE FONDACIONIT "FIRDEUS", PER BASHKEPUNIM NE FUSHEN E NDERTIMIT TE BANESAVE PAS FATKEQESISE

VKM Nr. 630, datë 29.7.2020

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE SHOQATES BAMIRESE "JETIMET E BALLKANIT", PER BASHKEPUNIM NE FUSHEN E NDERTIMIT TE BANESAVE PAS FATKEQESISE

VKM Nr. 633, datë 29.7.2020

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES SE BASHKEPUNIMIT, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE QEVERISE SE REPUBLIKES SE TURQISE, PER BASHKEPUNIM NE FUSHEN E NDERTIMIT TE BANESAVE PAS FATKEQESISE