Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 634, datë 29.7.2020

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES SE GRANTIT, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE KONFEDERATES ZVICERANE, PER BASHKEPUNIM NE FUSHEN E REHABILITIMIT TE BANESAVE PAS FATKEQESISE

VKM Nr. 635, datë 29.7.2020

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES SE BASHKEPUNIMIT ME SHKEMBIM NOTASH, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE BASHKIMINT EVROPIA, PER PROJEKTIN ""EU4SCHOOLS".

VKM Nr. 587, datë 22.7.2020

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT), TË DËMTUARA, NË ZONAT E SHPALLURA PËR ZHVILLIM TË DETYRUAR

VKM Nr. 588, datë 22.7.2020

Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 441, datë 3.6.2020, të Këshillit të Ministrave, "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e hartimit të projekteve për miratimin e lejeve të ndërtimit, për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar, në Bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë"

VKM Nr. 586, datë 22.7.2020

PER MIRATIMIN, NE PARIM, TE MARREVESHJES SE BASHKEPUNIMIT ME SHKEMBIM NOTASH, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE BASHKIMIT EVROPIAN, PER PROJEKTIN "EUSCHOOLS".

VKM Nr. 592, datë 22.7.2020

PER MIRATIMIN, NE PARIM, TE MARREVESHJES SE GRANTIT, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE KONFEDERATES ZVICERANE, PER BASHKEPUNIMIN NE FUSHEN E REHABILITIMIT TE BANESAVE PAS FATKEQESISE.