Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 19.04.2019

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 18.03.2019 dhe 27.03.2019.
2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një shtesë në vendimin nr.43, datë 12.03.2019 “Për miratimin e listës emërore të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020” të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur nga Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë.
3. Caktim gjyqtarësh për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ato ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme” i përgatitur nga Komisioni i Përhershëm i Zhvillimit të Karrierës.

Mbledhja Plenare NR.12 e KLP-së datë 15 Prill 2019, Ora: 11:00

Rendi i ditës:
1. Miratimii projektakteve të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar përprokurorët subjekt rivleresimi.
2. Miratimin e caktimit tё përkohshёm tё një prokurori në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandё.
3. Miratimin e caktimit tё përkohshёm tё një prokurori në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrёs.
4. Miratimin e caktimit tё përkohshёm tё një prokurori nё Prokurorinё pranё Gjykatёs sё Apelit tё Krimeve tё Rёnda.
5. Miratimin e caktimit tё përkohshёm tё një prokurori nё Prokurorinё pranё Gjykatёs sё Apelit Durrёs.
6. Miratimi i projekt- vendimit pёr caktim nё detyrё tё prokurorit L.Filopati
7. Miratimi i projekt-vendimit pёr caktimin nё detyrё tё prokurorit B.Valikaj
8. Miratimi i projekt-vendimit pёr mbarimin e statusit te prokurorit Sh. Pasha pёr efekt tё mbushjes sё moshёs pёr pension pleqёrie.
9. Miratimin e rregullores “Pёr kriteret dhe procedurёn e caktimit tё pёrkohshёm nё detyrё”.
10. Shqyrtimi i projekt-akteve për angazhimin e prokurores Blerta Hamza dhe prokurores MirelaKapo nëveprimtari jashtë funksionit( mёsimdhёnie).
11. Tëndryshme (diskutime/pyetje/përgjigje)
• Diskutime lidhur me çёshtjen e statusit tё prokurores Denisa Hasko

Mbledhja Plenare NR.11 e KLP-së datë 05 Prill 2019, Ora: 11:30

Rendi i ditës:
1. Prezantimi i raportit tё hartuar nga Komisioni i Posaçёm pёr vlerёsimin e kandidatёve pёr SPAK, pas vlerësimit paraprak të plotësimit të kushteve ligjore për ngritjen në detyrë nga kandidatёt qё kanё shprehur interes.
2. Miratimi i listёs me emrat e kandidatëve qё kanё shprehur interes për prokurorё në Prokurorinë e Posaçme,tё cilёt plotësojnё kushtet ligjore për ngritjen në detyrë pas vlerësimit paraprak.
3. Të ndryshme (diskutime/pyetje/përgjigje)

Procesverbal Nr.16 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 05.04.2019, Ora 10.00

Rendi i ditës :
1. Informacion për vendet vakante për të cilat organet e emërtesës kanë vënë në lëvizje Këshillin, si edhe kandidatët e paraqitur për secilin vend vakant.
2. Diskutimi dhe miratimi i fillimit të procedurave për verifikimin, vlerësimin, pikëzimin dhe renditjen e kandidaturave në vendet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe për Inspektor i Lartë i Drejtësisë, si edhe të njoftimit zyrtar publik për fillimin e këtij procesi.
3. Diskutimi dhe miratimi i projektvendimit për njoftimin e Gjykatës së Lartë, si subjekt që e ka vënë në lëvizje Këshillin, për të vlerësuar rishpalljen e thirrjes për paraqitjen e kandidaturave për dy pozicione vakante në Gjykatën Kushtetuese;
4. Informacion për disa masa të organizimit të punës me personelin administrativ mbështetës në funksion të kryerjes së procedurave të verifikimit dhe përzgjedhjes së kandidaturave.
5. Diskutim dhe miratimi i kryerjes së procedurave të shortit për caktimin e relatorëve përkatës të vendeve vakante, llojin e shortit dhe mënyrën e zhvillimit të tij;
6. Diskutimi dhe miratimi i Njoftimit Publik për të kërkuar informacione lidhur me kandidaturat.

Procesverbal Nr.15 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 02.04.2019, Ora 12.00

Rendi i Ditës :
1. Diskutimi dhe miratimi i Projektvendimit për kriteret dhe procedurën e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Mbledhja Plenare NR.10 e KLP-së datë 01 Prill 2019, Ora: 10:00

Rendi i ditës:
1. Miratimin e caktimit tё përkohshёm tё një prokurori në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje.
2. Miratimin e caktimit tё përkohshёm tё një prokurori në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.
3. Deklarimin e mbarimit tё statusit të magjistratit për Z.Ardian Nezha, aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukё, më datën 30 prill 2019, për arsye të kërkesës për dorëheqje.
4. Hedhja e shortit pёr plotёsimin e anёtarёve tё Komisionit tё Posaçёm pёr vlerёsimin e kandidatёve pёr SPAK.
5. Të ndryshme (diskutime/pyetje/përgjigje);