Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 18.03.2019

Rendi i ditës:
1. Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ato ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme.

Procesverbal Nr.11 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 18.03.2019, Ora 13.00

Rendi i ditës :
1. Diskutimi dhe miratimi i Projektvendimit për kriteret dhe procedurën e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 12.03.2019

Rendi i ditës:
1. Miratimi i listës emërore të kandidatëve që plotësojnë kriteret për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë, që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020.
2. Miratimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin nr.12, datë 18.01.2019, “Për miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
3. Miratimi i projektvendimit “Për korrigjimin e gabimit në shkrim në vendimin nr. 35, datë 19.02.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
4. Miratimi i projektvendimit “Për deklarimin e përfundimit të periudhës së transferimit të përkohshëm dhe kthimin në pozicionin e mëparshëm” lidhur me gjyqtarin {...}.

Procesverbal Nr.10 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 11.03.2019, Ora 15.00

Rendi i ditës :
1.Diskutimi dhe miratimi i Projektvendimit për procedurat e verifikimit të kandidatëve për vendet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe për Inspektor i Lartë i Drejtësisë.

Procesverbal Nr.9 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 08.03.2019, Ora 10.00

Rendi i ditës :
1.Diskutimi dhe miratimi i Projektvendimit për procedurat e verifikimit të kandidatëve për vendet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe për Inspektor i Lartë i Drejtësisë.

Mbledhja Plenare NR.07 e KLP-së datë 06 Mars 2019, Ora: 10:00

Rendi i ditës:
Miratimi i projekt-akteve të vlerësimit në kuadër të rivlerësimit kalimtar për 6 prokurorë: Hysni Vata, Gjon Fusha, Enkeleda Millonai, Julian Cafka, Altin Dumani, Artur Ismajlukaj;
b) Miratimi i përfundimit të mandatit për Antoneta Sevdarin dhe Përparim Hasën
c) Miratimi për deklarim të mbarimit të mandatit të prokurorit Petrit Fusha.