Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 09.07.2019

Rendi i ditës:
Shqyrtimi i projektvendimeve:
- “Për shpalljen e procedurës së emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur” (në fushën e të drejtës administrative).
- “Për shpalljen e procedurës së emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur” (në fushën e të drejtës civile).
- “Për shpalljen e procedurës së emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur” (në fushën e të drejtës penale).

Mbledhja Plenare NR.20 e KLP-së datë 05 Korrik 2019, Ora 12:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i projekt-akteve të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorët subjekt rivlerёsimi, pёr dy prokuror.
2. Miratimi i detyrave dhe pёrgjegjёsive pёr pozicionet;
- Keshilltar / Drejtoria- Njesia e Mbёshtetjes sё Komisioneve
- Keshilltar/Drejtoria-Njësia e Shërbimeve të Përgjithshme ligjore
3. Të ndryshme (diskutime/pyetje/përgjigje)
- Diskutime lidhur me draft rregulloren “Pёr procedurёn e verifikimit tё kushteve dhe kritereve ligjore pёr rekrutimin dhe emёrimin e kandidatёve pёr prokuror.’
- Diskutime lidhur me procedurat e rekrutimit pёr nёpunёsit e administratёs sё Këshillit tё Lartë tё Prokurorisё
- Projekt-vendim me anё tё cilit kёrkohet informacion shtesё nga institucionet shtetёrore, nё kuadёr tё vlerёsimit pёr kandidatin pёr Prokuror tё Pёrgjithshёm Z.Lulёzim Alushaj.
- Diskutime pёr interpretimin e rregullores “Mbi kriteret dhe procedurën për ngritjen në detyrë të prokurorëve pranë Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar” pёrsa i pёrket publikimit tё regjistrimeve tё seancave tё intervistave me kandidatёt pёr prokuror në Prokurorinë e Posaçme.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 05.07.2019

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi kriteret e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve jo-gjyqtarë dhe procedurën e përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë”, i përgatitur nga Komisioni për Zhvillimin e Karrierës.
2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e relatorit për verifikimin e kushteve dhe kritereve për secilin kandidat për gjyqtar të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2019”.
4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e listave emërore të kandidatëve që kanë plotësuar kriteret e pranimit në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020, për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë”, i përgatitur nga Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë.
5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit, të gjyqtares {...}, për shkak të dorëheqjes nga detyra e gjyqtarit”.
6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e limitit të karburantit për automjetet në dispozicion të anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.

Mbledhja Plenare NR.18 e KLP-së datë 27 Qershor 2019, Ora: 12:00

Rendi i ditës:
1. Miratimin e projekt–aktit për caktimin e përkohshёm tё njё prokurori në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukё.
2. Miratimi i projekt–aktit për shtyrjen e afatit tё caktimit të përkohshëm të prokurores Znj.Violeta Shkurta, nё funksionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.
3. Miratimi i projekt–aktit për shtyrjen e afatit tё caktimit të përkohshëm të prokurorit Z. Arben Dyla nё funksionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje.
4. Miratimi i projekt–aktit për shpalljen e vendeve te lira nё prokuroritё e juridiksionit tё pёrgjithshёm tё shkallёs sё parё pёr tё emёruarit si prokurorё.
5. Të ndryshme (diskutime/pyetje/përgjigje)

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 21.06.2019

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 30.05.2019, 05.06.2019 dhe 11.06.2019.
2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtares {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.
3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.
4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.
5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtares {...} në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.
6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit {...} në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.
7. Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ato ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

Procesverbal Nr.22 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 21.06.2019, Ora 12.00

Rendi i ditës:
1. Diskutimi i Metodologjisë për Vlerësimin, Pikëzimin dhe Renditjen e Kandidatëve për Gjykatën Kushtetuese.
2. Diskutimi dhe miratimi i Metodologjisë për Vlerësimin, Pikëzimin dhe Renditjen e Kandidatëve për Inspektor i Lartë i Drejtësisë.