Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 30.07.2019

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i projektvendimit “Caktimi në pozicion i gjyqtarëve të emëruar më datë 19.07.2019”.
2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e projektbuxhetit afatmesëm 2020-2022 për pushtetin gjyqësor (faza e dytë)” i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.
3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ndërprerjen e marrëdhënieve në shërbimin civil gjyqësor të kancelarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës z. {…}, për shkak të dorëheqjes”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.
4. Raport “Mbi shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të Kryeinspektorit të ish-KLD-së për arkivimin/mbylljen e hetimit ndaj një gjyqtari”.
5. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor për datat 17.06.2019, 21.06.2019, 05.07.2019, 09.07.2019 dhe 15.07.2019.

Procesverbal Nr.25 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 30.07.2019, Ora 10.00

Rendi i ditës :
1. Shqyrtimi i rasteve mbi gjetjet e deritanishme në procedurën e verifikimit, për disa prej kandidatëve për vendet vakante Gjykatën Kushtetuese dhe të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 26.07.2019

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve të përzgjedhjes së kandidatëve, nga radhët e juristëve të spikatur, për në pozicionet e lira në Gjykatën e Lartë dhe caktimi i relatorit për secilin kandidat”.
2. Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ato ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

Mbledhja Plenare NR.24 e KLP-së datë 25 Korrik 2019, Ora 13:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i projekt-aktit pёr caktimin e përkohshёm tё prokurorit Brahim Dragjoshi në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodёr.
2. Miratimi i projekt-aktit të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorin Arens Çela
3. Miratimi i projekt-aktit të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorin Kleanthi Zeka
4. Të tjera (pyetje, përgjigje)

Procesverbal Nr.24 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 24.07.2019, Ora 16.00

Rendi i ditës :
1. Shqyrtimi i rasteve mbi gjetjet e deritanishme në procedurën e verifikimit, për disa prej kandidatëve për vendet vakante Gjykatën Kushtetuese dhe të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.
2. Caktimi i ekspertit auditues ligjor të licencuar për dhënien e mendimit teknik lidhur me analizën financiare të nevojshme për disa aspekte të verifikimit të pasurisë së një kandidati për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 23.07.2019

Rendi i ditës:
1. Diskutim mbi problematikën e krijuar për funksionalitetin e Gjykatës së Lartë.
2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për shpalljen e vendeve të lira për gjyqtarët e emëruar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor më datë 19.07.2019”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.