Besnik Cani

Emër Mbiemër
Besnik Cani
Data e emërimit fillestar
1994-09-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish- prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
Shkarkuar sipas Vendimit nr. 2, datë 27.02.2020 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (JR).
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut me vendimin e datës 04.10.2022 ështa shprehur për kërkesën nr. 37474/20 të z. Besnik Cani.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2018 - 27.02.2020 - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
2016 - 27.02.2020 - Prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
2015 - 2016 - Drejtues i Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
2014 - 2015 - Drejtues i Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
2010 - 2014 -Prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
1994 - 2010 - Prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
- Shkarkuar nga Komisioni i Posaçëm i Apelimit, me vendimin nr. 2/2020 (JR), datë 27.02.2020.
-Vendim i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg , 4 tetor 2022 (European Court of Human Rights - CASE OF BESNIK CANI v. ALBANIA).

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut:
1. Vlerëson, unanimisht, se është shkelur neni 6 § 1 i Konventës në lidhje me të drejtën e ankuesit për një “gjykatë të krijuar me ligj”;
2. Vlerëson, me gjashtë vota pro dhe një kundër, se nuk është e nevojshme të shqyrtohen ankesat e tjera sipas nenit 6 § 1 dhe 8 të Konventës;
3. Rrëzon, unanimisht, pretendimin e ankuesit për shpërblim të drejtë për sa i përket shpërblimit monetar;
4. Vlerëson, me gjashtë vota pro dhe një kundër, se konstatimi i shkeljes përbën shpërblim të drejtë të mjaftueshëm për sa i përket shpërblimit jopasuror.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 84, datë 27.11.2018, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Cani, prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Cani , datë 8.2.2019.
- Vendim nr. 2/2020, datë 27.02.2020 (JR) i Komisioni i Posaçëm i Apelimit .
- Vendim i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg , 4 tetor 2022 (European Court of Human Rights - CASE OF BESNIK CANI v. ALBANIA).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 84, datë 27.11.2018, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Cani, prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
 2. Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Cani , datë 8.2.2019.
 3. Parashtrime të Komisionerit Publik, në seancën gjyqësore të datës 20.1.2020, për subjektin Besnik Cani.
 4. Parashtrime të Komisionerit Publik, në seancën gjyqësore të datës 11.2.2020.
 5. Parashtrime të Komisionerit Publik, në seancën gjyqësore të datës 18.2.2020.
 6. Vendim i KPA-së Nr. 2/2020 (JR), datë 27.02.2020, përfshirë mendimin paralel, për subjektin e rivlerësimit Besnik Cani.
 7. Vendim nr.76, datë 04.03.2020 i KLP-së "Për mbarimin e mandatit si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë për Z.Besnik Cani, për shkak të papajtueshmërisë në ushtrimin e detyrës".
 8. Vendim i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg , 4 tetor 2022, European Court of Human Rights - CASE OF BESNIK CANI v. ALBANIA (versioni në anglisht, publikuar në faqen zyrtare të GJEDNJ).
 9. Vendim i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg , 4 tetor 2022, European Court of Human Rights - CASE OF BESNIK CANI v. ALBANIA (versioni në shqip, publikuar në fletoren zyrtare nr. 14, datë 25.01.2023 QBZ).
 10. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës, z. Besnik Cani, në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 11. Vendim nr.213, datë 13.10.2020 i KLP-së "Për përllogaritjen e mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë".
 12. Skeda e pasurisë e z. Besnik Cani, publikuar nga Reporter. al.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,