Gjon Kodra

Emër Mbiemër
Gjon Kodra
Data e emërimit fillestar
1995-09-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë (Shkarkuar nga KPA sipas Njoftimit per shpallje vendimi te Postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 25/08/2022).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 1995 - 2022 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 15.07.1995 - Cikli 4-vjecar prane Universitetit te Tiranes.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
-Shkarkuar nga KPA sipas Njoftimit per shpallje vendimi te Postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 25/08/2022).

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr. 491 date 21.12.2021. Subjekti i rivlerësimit: Z. Gjon Kodra
- Ankim i IKP-se datë 8.2.2022 - kundër vendimit nr. 491, datë 21.12.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Gjon Kodra

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,