Bledar Bejko

Emër Mbiemër
Bledar Bejko
Data e emërimit fillestar
1999-04-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës. ( Shkarkuar sipas vendimit të KPA-së për çështjen (JR) nr. 37/2022, datë 01.09.2022 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 535, datë 26.05.2022, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Bledar Bejko).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2013 - 26.06.2023 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës.
• 2007 - 2013 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier.
• 1999 - 2007 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tirane.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK , i konfirmuar ne detyre pas procesit te rivlersimit.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 535, datë 26.5.2022, për subjektin e rivlerësimit: z. Bledar Bejko, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
- Ankim i IKP-së kundër vendimit të KPK-së nr. 535, datë 26.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Bledar Bejko.
- Njoftim Vendimi i KPA-së datë 26.06.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Bledar Bejko.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,