Juljan Çafka

Emër Mbiemër
Juljan Çafka
Data e emërimit fillestar
2008-10-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2013 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
- 2008 - 2013 Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarande .

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 2000 - 2004 - Cikli 4 vjecar per Drejtesi, Universiteti i Tiranes.
- 2006 - 2009 - Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr:442 date 14.9.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Juljan Çafka, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 442, datë 14.9.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Juljan Çafka

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2012-31.21.2012 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Sarande.
- 01.01.2013 - 31.12.2013 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Sarande.
- 01.01.2014 - 31.12.2014 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Gjirokaster.
- 01.01.2015 - 31.12.2015 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Gjirokaster.
- 01.01.2016 - 31.12.2016 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Gjirokaster.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,