Kujtim Luli

Emër Mbiemër
Kujtim Luli
Data e emërimit fillestar
2002-07-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
Shkarkuar nga KPA sipas njoftimit të datës 06.10.2023 publikuar në faqen zyrtare web të institucionit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2017 - 06.10.2023 - Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
08.01.2015 -2017 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës.
17.03.2013-08.01.2015- Prokuror/Drejtor pranë Drejtorisë së Studimeve, Kërkimeve dhe Integrimit, Prokuroria e Përgjithshme.
22.01.2013-17.03.2013 - Prokuror pranë Drejtorisë së Kontrollit të Hetimit dhe Ndjekjes Penale, Prokuroria e Përgjithshme.
08.09.2008-22.01.2013 - Prokuror pranë Drejtorisë Gjyqësore, Prokuroria e Përgjithshme.
01.07.2002-08.09.2008 - Prokuror/Drejtor, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë nga ky institucion gjatë procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.318, datë 03.12.2020, për subjektin e rivlerësimit z. Kujtim Luli me detyrë prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 318, datë 3.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Kujtim Luli.
- Njoftim vendimi i KPA, për ndryshimin e vendimit nr. 318, datë 03.12.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Kujtim Luli.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,