Anton Martini

Emër Mbiemër
Anton Martini
Data e emërimit fillestar
1999-03-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish- Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër (Shkarkuar me Vendim te KPA-se Nr. 13/2021 (JR) datë 10.06.2021 )
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2012 - 2016 Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Për Krimet e Rënda
• 2016 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
• 2019 - 2021 Prokuror i komanduar pranë Prokurorisë se Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. (Sipas vendime te KLP-se : Vendim nr.270 i KLP-së datë 12.12.2019; Vendim nr.80 i KLP-së datë 18.03.2020 ; Vendim nr.143 i KLP-së datë 18.06.2020 .)

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
29.07.1997- Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Cikli 4-vjeçar
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-së Nr: 231 datë 29.01.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Anton Martini, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
• Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA, datë 10.06.2020 - Kundër vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z.Anton Martini
•Vendim i KPA-se Nr. 13/2021 (JR) datë 10.06.2021- , përfshirë mendimin paralel; subjekti i rivlerësimit Anton Martini


Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012 - 31.12.2012- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë për Krimet e Rënda
01.01.2013 - 31.12.2013- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë për Krimet e Rënda
01.01.2014 - 31.12.2014- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë për Krimet e Rënda
01.01.2015 - 31.12.2015- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë për Krimet e Rënda
01.01.2016 - 31.12.2016- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë për Krimet e Rënda

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi

CV
Shkarko CV Anton Martini
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KPK-së Nr: 231 datë 29.01.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Anton Martini, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
  2. Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA, datë 10.06.2020 - Kundër vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z.Anton Martini
  3. Vendim te KPA-se Nr. 13/2021 (JR) datë 10.06.2021 , përfshirë mendimin paralel; subjekti i rivlerësimit Anton Martini
  4. Prezantimi i kandidatëve për Prokuror në SPAK përpara KLP - Anton Martini
  5. Vendim nr.80 i KLP-së datë 18.03.2020 - Për caktimin e z. Anton Martini në funksionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, përkohësisht nga data 19.03.2020 - 18.06.2020
  6. Vendim nr.270 i KLP-së datë 12.12.2019 - Për ndërprerjen e caktimit të përkohshëm të z.Anton Martini si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Për Krimet e Rënda Tiranë dhe caktimin e tij si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë nga data 19.12.2019-18.03.2020
  7. Vendim nr.143 i KLP-së datë 18.06.2020 - Për caktimin e z. Anton Martini në funksionin e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, përkohësisht nga data 19.06.2020 - 18.09.2020
  8. Formular Vetëdeklarimi i Z.Anton Martini datë 20.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,