Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 751, datë 29.11.2019

PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 750, DATË 27.11.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE NË QARQET DURRËS DHE TIRANË”

VKM nr.750, date 27.11.2019

Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Tirane dhe Lezhe”

VKM Nr. 749, datë 26.11.2019

PËR SHPALLJE DITË ZIE KOMBËTARE

VKM nr. 539, datë 25.07.2019 "Për miratimin e udhërrëfyesit për politikën qeverisëse drejt një mjedisi mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023", i rishikuar.

Vendimi është publikuar në fletoren zyrtare nr.111, datë 30.07.2019 në Qendrën e Botimeve Zyrtare.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 536, datë 25.07.2019

Për krijimin e kushteve për Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, për verifikimin e plotësimit të kushteve dhe të kritereve ligjore, verifikimin e figurës dhe të pasurisë së kandidatëve jo-magjistratë për pozicionin e Inspektorit

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 409, datë 19.06.2019

Për miratimin e planit të veprimit 2019–2021 të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë.