Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 212, datë 11.03.2020

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore

VKM Nr. 213, datë 11.3.2020

PËR CAKTIMIN E INSTITUTIT KOMBËTAR TË TRASHËGIMISË KULTURORE SI NJËSI ZBATUESE, DHE PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RESTAURIMIT/ RINDËRTIMIT TË PASURIVE KULTURORE

VKM Nr. 212, datë 11.3.2020

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore Ndryshuar me VKM Nr. 631, datë 29.7.2020, Nr. 1131, datë 24.12.2020; Nr. 204, datë 25.3.2021; Nr. 572, datë 6.10.2021 ; Nr. 612, datë 20.10.2021; Nr. 774, datë 15.12.2021; Nr. 183, datë 30.3.2022

VKM Nr.212, datë 11.3.2020

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË OBJEKTEVE ARSIMORE

VKM Nr. 202, datë 5.3.2020

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE

VKM Nr.199, date 4.3.2020

PER MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE TE PROCEDURES SE PROKURIMIT, TE KRITEREVE TE VLERESIMIT TE OFERTES FITUESE, KUSHTEVE TE VLERESIMIT TE OFERTES FITUESE, KUSHTEVE TE MARREVESHJES KUADER DHE TE KONTRATES PER PROCESIN E RINDERTIMIT.