Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KED-së Nr. 2, datë 15.02.2019

Për Procedurën e Shortit të Caktimit të Relatorëve për Pozicionet Vakante në çdo Institucion

Vendim i Kryetarit të K.E.D Nr. 1 dt. 14.02.2019

Për Miratimin e Dorëheqjes së anëtares se KED-se znj. Fatjona Memcaj nga pjesëmarrja ne veprimtaritë dhe mbledhjet e këtij Këshilli për Përgatitjen, Diskutimin dhe Miratimin e Projektvendimeve Normative te Parashikuara nga neni 228 pika 3, neni 229 pika 2 dhe 240 pika 6 te ligjit nr.115/2016.

Vendim i KLGJ-së Nr. 26, datë 14.02.2019

Për Refuzimin e Kandidimit në Skemën e Delegimit

Vendim i KLGJ-së Nr. 27, datë 14.02.2019

Për Refuzimin e Kandidimit në Skemën e Delegimit

Vendim i KLGJ-së Nr. 28, datë 14.02.2019

Për Refuzimin e Kandidimit në Skemën e Delegimit

Vendim i KLGJ-së Nr. 29, datë 14.02.2019

Për Refuzimin e Kandidimit në Skemën e Delegimit