Altin Abdiu

Emër Mbiemër
Altin Abdiu
Data e emërimit fillestar
1995-03-30
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë i pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit KPK nga subjekti i rivlerësimit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
28.06.2022 - aktualisht - Gjyqtar i pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit KPK nga subjekti i rivlerësimit.
10.11.1997 - 28.06.2022 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
30.03.1995 - 10.11.1997 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
21.03.2012 - Studime Pas universitare, Shkolla e Larte Private "ILLYRIA".
30.06.1994 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) nr. 543, datë 28.6.2022, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Altin Abdiu, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim i Komisionerit Publik (IKP) për mosankimin e vendimit nr. 543, datë 28.6.2022, të KPK-së.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,