Ariola Kristo

Emër Mbiemër
Ariola Kristo
Data e emërimit fillestar
2002-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
02.07.2024 - Shkarkuar me vendim përfundimtar të KPA.
10.09.2021 - 02.07.2024 - Gjyqtare e pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit KPK nga subjekti i rivlerësimit.
21.10.2003 - 10.09.2021 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
21.10.2002 - 21.10.2003 - Stazh profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2003 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
10.07.2000 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 438, datë 10.9.2021, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit znj. Ariola Kristo, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit Nr. 438, datë 10.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Ariola Kristo.
- Njoftim vendimi i KPA-së datë 02.07.2024 që ka vendosur: Lënien në fuqi të vendimit nr. 438, datë 10.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Ariola Kristo.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,