Vatë Staka

Emër Mbiemër
Vatë Staka
Data e emërimit fillestar
2004-01-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 19.12.2023 - aktualisht - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
• 2021 - 19.12.2023 - Prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
• 2019 - 2021 – Anëtar i KLP-së.
• 2001 - 2019 – Prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
• 05.02.1993 – 1998 - Hetues në Prokurorinë e Rrethit Malësi e Madhe. Me suprimimin e Prokurorisë se Rrethit Malësi e Madhe transferuar ne Prokurorinë e Rrethit Shkodër deri me datë 05.07.1999.
• 05.12.1992 - 02.02.1993 – Hetues në Prokurorinë e Rrethit Shkodër.
• 30.07.1990 – 05.12.1992 - Universiteti i Bujqësisë, Fakulteti i Agronomise, Katedra e Fitoteknisë, Shkalla e parë e Kualifikimit Shkencor me shkëputje nga puna.
• 21.01.1998 – 30.07.1990 – Instituti i Misrit dhe Orizit Shkodër, Punë studimore – shkencore.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Universiteti Shtetëror i Bujqësisë , Fakulteti i Agronomisë, Tiranë.
Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti i Juridik, Tiranë.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

----------------------------------------------
TRAJNIMET:
Periudha - 15.11.2018 - 16.11.2018
Tematika - Eficensa gjyqësore dhe menaxhimi aktiv i çështjeve me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Procedurës Civile".
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës në bashkëpuniim me OSBE/ADA.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës.

Periudha - 7 nëntor - 8 nëntor 2018
Tematika - Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me Kie.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 28 qershor - 29 qershor 2018
Tematika - Raporti Prokurori - Gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me PAMECA V.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 19.02.2018
Tematika - Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave për shkaqe me rëndësi".
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me Observatorin për të Drejtat e Fëmijve.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 7 dhjetor - 7 dhjetor 2017
Tematika - “Risitë e legjislacionit shqiptar me ndikim mbi statusin, organizimin dhe veprimtarinë e funksionit të gjyqtarit dhe prokurorit”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me misionin Euralius.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 7 shkurt - 8 shkurt 2011
Tematika - Probleme të normativës ligjore dhe të prktikës gjyqësore lidhur me sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve kriminale. Kriteret që vendos Vendimi Unifikues i Gjykatës së Lartë.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 3 - 4 shkurt 2011
Tematika - : “Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve penale të huaja, ndikimi i Konventave Ndërkombëtare dhe marrëveshjeve dypalëshe. Jurisprudenca e Gjykatës së Lartë. Nocioni i urdhrit të arrestit ndërkombëtar dhe perspektiva e zbatimit të tij në të drejtën tonë të brendshme. Mardhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në fushën penale”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 12 - 13 janar 2011
Tematika - “Aspekte të jurisprudencës lidhur me institutin e sigurimit të provës në procesin penal. Probleme të pavlefshmërisë absolute dhe të papërdorshmërisë së provës së siguruar paraprakisht”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 26 nëntor 2010
Tematika - “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor si rezultat i drejtimit të automjetit pa dëshmi. Lidhja shkakësore në këtë vepër penale”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 27 tetor - 28 tetor 2010
Tematika - “Provat dhe llojet e tyre. Procesi i vlerësimit të tyre. Indiciet dhe kriteret e vlerësimit”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 12 tetor 2010
Tematika - “Mbrojtja penale e sipërmarrjes. Veprat penale të lidhura me shoqëritë tregtare dhe praktika gjyqësore lidhur me përgjegjësinë penale të personave juridikë”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 13 prill - 14 prill 2010
Tematika - “Aspekte teorike dhe praktike të krimit ekonomik e financiar, në përqasje me Konventat Ndërkombëtare. Pastrimi i produkteve të krimit dhe veprat penale në shoqëritë tregtare”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 11 mars - 12 mars 2010
Tematika - Vepra penale kundër veprimtarisë shtetërore ose në shërbim publik. Korrupsioni aktiv dhe pasiv në këndvështrimin e Konventave Ndërkombëtare dhe të praktikës sonë gjyqësore”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 14 dhjetor - 15 dhjetor 2009
Tematika - “Veprat penale kompjuterike. Mashtrimet në siguracion, subvencione dhe kredi. Mashtrimi kompjuterik”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës dhe Fondacioni HANNS - SEIDEL.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 22 qershor - 23 qershor 2009
Tematika - “Kuptimi i veprave penale në fushën e veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit shtetërorë ose në shërbim publik. Mosdeklarimi i pasurisë dhe format e korrupsionit, nenet 257/A, 259, 260 të Kodit Penal".
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës dhe Fondacioni HANNS - SEIDEL.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 7 shkurt - 8 shkurt 2008
Tematika - “Dallimi midis shpërdorimit të detyrës parashikuar nga Kodi Penal dhe Kodi Penal Ushtarak. Subjektet e veprave penale ushtarake, dallimi me subjektet e tjera”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 25 tetor - 26 tetor 2007
Tematika - “Mbrojtja e fëmijëve në çështjet familjare”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës dhe OSBE në Shqipëri.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 17 qershor - 18 qershor 2004
Tematika - : “Trajnimi i Profesionistëve të Drejtësisë lidhur me cështje të Dhunës në Familje”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës dhe qendra Avokatore për gratë, me mbështetjen financiare të UNICEF.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 14 nëntor - 15 nëntor 2002.
Tematika - “Teknikat e hetimit në fushën ekonomike”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës dhe IRZ.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Periudha - 17 dhjetor - 18 dhjetor 2002
Tematika - “E drejta komunitare; Integrimi dhe përqasja e të drejtës kombëtare, zbatimi i të drejtës ndërkombëtare”.
Institucioni - Shkolla e Magjistraturës, DANIDA dhe fondacioni SOROS.
Adresa - Shkolla e Magjistraturës, Godina "Poli i Drejtësisë".

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK- së nr. 30, datë 03.07.2018, për subjektin e rivlerësimit z. Vatë Staka, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 30, datë 3.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Vatë Staka.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,