Anila Leka

Emër Mbiemër
Anila Leka
Data e emërimit fillestar
1996-09-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.09.1996 - aktualisht - Prokurore pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
16.02.1.994- 31.08.1996 - Zv/Prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Librazhd.
01.08.1993-15.02.1994 - Prokurore sektori ( gjyqësor ) pranë Prokurorisë së Rrethit Librazhd.
28.08.1990-31.07.1993 - Hetuese pranë Hetuesisë së Rrethit Librazhd.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1986-1990 - Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, Dega "Drejtesi", Universiteti i Tiranës, diplomuar me titullin jurist.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
-------------------------------------------------------------------------

23.02.2013 - Dëshmi e gjuhës angleze, Univeristeti i Tiranës, Fakulteti Gjuhëve të Huaja dt. 23.02.2013 & çertifikatë U.S.A. Embassy), niveli ndërmjetëm
11 .03 1996 - Dëshmi e gjuhës frënge, Univeristeti i Tiranës, Fakulteti Gjuhëve të Huaja
- Kurs i specializuar informatike pranë INFOSFT, Tiranë ( dëshmi );
- Kurs specializimi për programin "12" (dipllomë), origanizuar nga Ministrta e Drejtësisë Norvegjeze nën kujdesin e Ministrisë së Jashtme Daneze, zhvilluar në Tiranë
- Kurs trajnimi në fushën e të drejtës penale, pranë Akademisë Legionowo, Poloni (dipllomë)
Kurs trajnimi për "Avokatia Gjyqësore për Prokurorinë Penale" organizuar nga OPDAT (certifikate of completion), zhvilluar në Tiranë
- Kurs trajnimi për " Përgatitja e një reagimi të koordinuar të komunitetit ndaj dhunës në famiIje" organizuar nga OJQ - "Nisma për të drejtat e grave" në bashkëpunim me "Komitetin për mundesi të barabarta". ( Çertifikatë)
- Kurs trajnirm (aktivitett 3.27) "Mundësia e parandalirnit të korrupsionit" pranë Drejtorisë së Pergjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave në bashkëpunim me Zyrën Krimmale Federale të Gjermanise (BKA) (certificate )
- Kurs trajnimi për " Hetimin financiar " organizuar në kuadër të programit "Prag i Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II", nga USAID në bashkepunim me OPDAT (certificate of completion)
10-11 dhjetor 2009 - Kurs trajnimi për "Alternativat e dënimit me Burgim pas reformës së sisternit të denimeve dhe ekzekutimit të tyre. Probleme të praktikës gjyqësore dhe përqasja me përvojën evropiane", organizuar nga KE në bashkëpurnm me Shkollën e Magjistraturës. (10-11 dhjetor 2009) (Çertifikat)
02-03.12.2010 - Kurs trajnimi i organizuar nga Prokuroria e Përgjithshme në bashkëpunim me OPDAT. "Udhëzuesin për hetimin e korupsionit dhe krimit financiar", zhvilluar në Vlore më datë 02-03/12/2010. (Çertifikatë)
14-16 dhjetor 2011 - Kurs trajnimi i organizuar nga Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me Projektin e Binjakëzimit të BE-së "Mbështeteje për strukturat e luftës kundër pastrimit të parave dhe strukturat e hetimit të krimeve financiare në Shqipëri", me temë "Kuadri ligjor në lidhje me pastrimin e parave" (pjesa I), zhvilluar në Pogradec 14-16 dhjetor 2011. (Çertifikate)
25.01.2012- Kurs trajnimi i organizuar nga Shkolla e Maqjistraturës në bashkëpunim me Universitetin e Utrecht-it,"E drejta e lirisë personale, Policia, Prokuroria, dhe Garancitë e të akuzuarit gjatë hetimit penal", zhvilluar në Tiranë më 25.01.2012. (Certifikatë)
15-17 prill 2013- Kurs trajnimi i organizuar nga Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me Projektin e Binjakëzimit të BE-së "Mbështeteje për strukturat e luftës kundër pastrimit të parave dhe strukturat e hetimit të krimeve financiare ne Shqiperi", me temë "Lutla kundër pastirmit të parave, mjetet c hetimit dhe baslikepunimi midis instituctoneve të ndryshme" (pjesa 11), zhvilluar në Vlorë 15-17 prill 2013 (Çertifikatë)
19.03.2014 - Kurs trajnimi organizuar nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (Autoriteti i Sigurimit Kombetar) për "Aplikimin e standarteve te sigurimit të informacionit të klasifikuar "Sekret shtetëror ". në fushën industriale", zhvilluar më datë 19.03.2014 në Tiranë.( Çertifikatë).

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.21, datë 06.06.2018 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Firdes Shuli -Kryesuese, Suela Zhegu - Relatore, Roland Ilia-Anëtar) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Anila Leka, prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.21 datë 06.06.2018 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Anila Leka, prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,