Artur Ismajlukaj

Emër Mbiemër
Artur Ismajlukaj
Data e emërimit fillestar
2014-06-24
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës të Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2020 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës të Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan.
24.06.2014 - 2020 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës të Shkallës së Parë Tropojë.
16.05.2005 - 24.06.2014 - Oficer i Policisë Gjyqësore.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
09.07.2002 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 681, datë 7.7.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Ismajlukaj.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 681, datë 7.7.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Ismajlukaj.
- Vendim i KPA datë 04.04.2024, që ka vendosur: Lënien në fuqi të vendimit Nr. 681, datë 07.07.2023 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Artur Ismajlukaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
•01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë"
•01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,