Agron Bushati

Emër Mbiemër
Agron Bushati
Data e emërimit fillestar
2001-03-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
15.03.2001 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
27.06.1993 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 702, datë 27.9.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Agron Bushati.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 702, të datës 27.9.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Agron Bushati.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Periodik)
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Periodik)
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Mirë" (Periodik)
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Mirë" (Periodik)
01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,