Anton Pali

Emër Mbiemër
Anton Pali
Data e emërimit fillestar
2016-04-18
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës Pezulluar për një periudhë 1-vjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës sipas ligjit nr. 84/2016.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.10.2023 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
18.04.2016 - 30.09.2023 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
28.01.2005 - 18.04.2016 - Oficer i Policisë Gjyqësore.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
05.07.2004 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i ndërmjetëm i KPK nr. 4, datë 10.05.2023 që ka vendosur:
1. Pezullimin nga detyra të z. Anton Pali prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për një periudhë 1-vjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës.
2. Në përfundim të këtij trajnimi, pas administrimit të rezultateve të arritura nga subjekti, Komisioni do të përfundojë procesin e rivlerësimit, bazuar mbi të tre kriteret e rivlerësimit.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

CV
Shkarko CV Anton Pali
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KLP-së nr. 141, datë 07.06.2023 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Anton Pali".
  2. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike", Anton Pali, prokuror.
  3. Njoftim për media i KLP-së datë 03.07.2023.
  4. Vendim i KLP-së nr. 187, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 1 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  5. Vendim i KLP-së nr. 188, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 2 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  6. Vendim i KLP-së nr. 192, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 6 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
  7. Njoftim vendimi i KPK datë 10.05.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Anton Pali.
  8. Vendim i KLP-së nr. 239, datë 03.07.2023 “Për caktimin e zotit Anton Pali në detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele”.
  9. Vendim i ndërmjetëm i KPK nr. 4, datë 10.05.2023 për pezullimin nga detyra të z. Anton Pali prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për një periudhë 1-vjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,