Aida Yzeiraj

Emër Mbiemër
Aida Yzeiraj
Data e emërimit fillestar
2023-06-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
10.07.2023 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2020 – 2023 - Shkolla e Magjistraturës.
2005 - 2009 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Miratim i relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidatit për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2020 – 2021”.
- Vendim i KLP-së nr. 208, datë 27.06.2023 "Për emërimin magjistrat të znj. Aida Yzeiraj".

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

CV
Shkarko CV Aida Yzeiraj
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KLP-së nr. 256, datë 27.10.2020 “Për miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidatit për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2020 – 2021”.
  2. Vendim i KLP-së nr. 38, datë 07.02.2023 “Për hedhjen e shortit dhe caktimin e relatorit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët për magjistratë Prokurorë, të cilët do të diplomohen nga Shkolla e Magjistraturës në vitin 2023”.
  3. Vendim i KLP-së nr. 37, datë 07.02.2023 “Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për magjistratë Prokurorë, të cilët do të diplomohen nga Shkolla e Magjistraturës në vitin 2023”.
  4. Vendim i KLP-së nr. 167, datë 17.07.2020 “Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2020 – 2021”.
  5. Vendim i KLP-së nr. 168, datë 17.07.2020 “Për hedhjen e shortit për caktimin e relatorit për verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidatëve për programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2020 – 2021”.
  6. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës i znj. Aida Yzeiraj, për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
  7. Vendim i KLP-së nr. 150, datë 16.06.2023 "Për verifikimin e pasurisë dhe të figurës të znj. Aida Yzeiraj, kandidate për magjistrat prokurore, e cila do të diplomohet nga Shkolla e Magjistraturës në vitin 2023".
  8. Vendim i KLP-së nr. 208, datë 27.06.2023 "Për emërimin magjistrat të znj. Aida Yzeiraj".
  9. Vendim i KLP-së nr. 269, datë 10.07.2023 "Për caktimin në detyrën e prokurorit".
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,