Marsida Frashëri

Emër Mbiemër
Marsida Frashëri
Data e emërimit fillestar
2009-10-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
11.09.2023 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër (konfirmuar në detyrë me vendimin Nr. 696/2023 të KPK-së).
13.05.2022 - 11.09.2023 - Pezulluar nga detyra me vendim të Ndërmjetëm të KPK-së, për një periudhë njëvjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës.
02.11.2010 - 13.05.2022 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër.
12.10.2009 - 02.11.2010 - Stazh Profesional/ Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2010 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
07.07.2006 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Konfirmuar në detyrë me vendim të KPK, pas pezullimit nga detyra me Vendim të Ndërmjetëm të KPK-së për një periudhë 1 vjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit pranë Shkollës së Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i Ndërmjetëm i KPK-së, nr. 577, datë 13.5.2022, për subjektin e rivlerësimit znj. Marsida Frashëri, ku parashikohet:
1. Pezullimi nga detyra i znj. Marsida Frashëri, për një periudhë njëvjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës.
2. Në përfundim të këtij trajnimi, pas administrimit të rezultateve të arritura nga subjekti, Komisioni do të përfundojë procesin e rivlerësimit, bazuar mbi të tria kriteret.
- Pas periudhës 1 vjeçare të pezullimit subjekti i rivlerësimit është marrë në rivlerësim nga KPK me vendimin nr. 696, datë 11.9.2023 ka vendosur: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Marsida Frashëri.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 696, të datës 11.9.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Marsida Frashëri.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

CV
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i Ndërmjetëm i KPK-së, datë 13.5.2022, për subjektin e rivlerësimit znj. Marsida Frashëri.
  2. Skeda e Pasurisë e znj. Marsida Frashëri, publikuar nga Reporter. al.
  3. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës i znj. Marsida Frashëri, në kuadër të ligjit nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
  4. Vendim i KLP-së nr. 302, datë 23.12.2020 "Për ndalimin e kandidimit të kandidatit Marsida Frashëri për ngritjen në detyrë në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër".
  5. Vendim i KLP-së nr. 231 date 13.07.2021 “Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Marsida Frashëri".”.
  6. Vendim i KLP-së nr. 292, datë 17.12.2020 "Për ndalimin e kandidimit të kandidatit Marsida Frashëri për ngritjen në detyrë në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës".
  7. Opinion i Komisionit të zhvillimit të Karrierës pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë mbi kandidaten znj. Marsida Frashëri".
  8. Vendim i KPK-së nr. 696, datë 11.9.2023, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Marsida Frashëri.
  9. Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 696, të datës 11.9.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Marsida Frashëri.
  10. Vendim i KLP-së nr. 35, datë 18.03.2024 "Për ricaktimin me short të Këshilltarit Përgjegjës për vlerësimin etik dhe profesional për periudhën 2017-2019, të prokurores Marsida Frashëri".
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,