Enkeleda Millonai

Emër Mbiemër
Enkeleda Millonai
Data e emërimit fillestar
2008-11-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), 19.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
nëntor 2017 – prill 2018- Pjesë e grupit të punës, për përgatitjen e raporteve mbi aftësitë profesionale të prokurorëve, në kuadrin e reformës për drejtësi. Prokuroria e Përgjithshme
2009- Prokurore. Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan. Seksioni kundër korrupsionit, pastrimit të parave
nëntor 2016 – shkurt 2017 - Zv/Drejtuese, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
mars 2016 – nëntor 2016 - Zv/Drejtuese Komanduar me Urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm. Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
prill 2014 – shtator 2015 - Zv/Drejtuese dhe Drejtuese e Njesisë së Përbashkët Hetimore. Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
shtator 2015 – dhjetor 2015 - Prokurore. Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, Njësia e Hetimit të Korrupsionit dhe Pasurisë. Komanduar me urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm
2008 – 2009 - Prokurore. Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë (stazhi profesional, Shkolla e Magjistraturës). Seksioni Kundër Krimit Ekonomik dhe Financiar
2004 – 2006- Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë. Sekretare gjyqësore
2003 – 2004- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Sekretare gjyqësore
2013- Lehtësuese pranë ekspertëve në kuadrin e trajnimit vazhdues për gjyqtarë dhe prokurorë. Shkolla e Magjistraturës.
Temat e trajtuara si lehtësuese:
1) Pyetja e të pandehurit, deklarimet e bashkë të pandehurit, ose të pandehurit në një procedim të lidhur (Kriteret e vlerësimit të fakteve që burojnë. Regjimi përkatës i leximeve të lejueshme. Respektimi i kontradiktoritetit në përqasje me legjislacionin e GJEDNJ);
2) Veprat penale të lidhura me shoqëritë tregtare (Mbrojtja penale e sipërmarrjes. Praktika gjyqësore lidhur me përgjegjshmërinë penale të personave juridikë);
3) Veprat penale që lidhen me korrupsionin (Parashikimet ligjore dhe aktet ndërkombëtare në këtë fushë. Praktikat më të mira mbi hetimin dhe gjykimin e veprave korruptive në përputhje me të. Korrupsioni dhe krimi i organizuar);
4) Veprat penale në fushën e tatimeve;
5) Teknikat e hetimit proaktiv, teknikat për hetimin e trafikut të drogës;
6) Hetimet proaktive. Aspekte teknike në përdorimin e metodave speciale të hetimit, veçanërisht në rastet e trafikut të narkotikëve;
7) Veprat penale në fushën e tatimeve. Roli i sistemit të drejtësisë dhe bashkëpunimi me autoritetet në fushën e tatimeve.
2014 – 2015- Pedagoge Part Time, Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan
2016- Pedagoge Part Time, Fakulteti i Infermierisë. Lënda “Etikë dhe Legjislacion”
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2003- Diplomuar"Jurist"
2004- Marrja e titullit "Avokat", Dhoma Kombëtare e Avokatëve, nr. diplome 7803
2009Magjistrat, titulli prokuror. Shkolla e Magjistraturës, Tiranë.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.157 datë 14.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Pamela Qirko-Kryesuese, Roland Ilia - Relator, Brunilda Bekteshi-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Enkeleda Millonai, me detyrëdrejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Enkeleda Millonai
Dokumenta te tjera
 1. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Enkeleda Millonai datë 18.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 2. Vendim nr.157 datë 14.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Pamela Qirko-Kryesuese, Roland Ilia - Relator, Brunilda Bekteshi-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Enkeleda Millonai, me detyrëdrejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan
 3. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.157 datë 14.06.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Enkeleda Millonai, me detyrëdrejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan
 4. Vendim nr.39 i KLP-së datë 06.03.2019 për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Enkeleda Millonai
 5. Vendim nr.239 i KLP-së datë 25.11.2019 për emërimin e znj. Enkeleda Millonai si Prokurore në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
 6. Vendim nr.57 i KLP-së datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak
 7. Lista e aplikimeve për SPAK, publikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë
 8. Betimi në Presidencë i 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme
 9. Deklarata për median e Gent Ibrahimit datë 27.12.2019 mbi reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj
 10. Lista fituese e kandidatëve për Prokuror në Shkollën e Magjistraturës diplomuar në vitin 2009
 11. Vendim nr.266 i KLP-së datë 12.12.2019 për ndërprejen e caktimit të përkohshëm të Znj. Enkeleda Millonai si Drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
 12. Vendim nr.278 i KLP-së datë 12.12.2019 për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit, si eksperte pranë Qendrës së Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore, për magjistratin prokurore Znj. Enkeleda Millonai, në masën jo më shumë se 2 (dy) orë në javë gjatë orarit të punës dhe pjesa tjetër jashtë orarit të punës, në trajnimin me temë "Çështjet gjyqësore në fushën e tatimeve dhe doganave. Veprat penale në fushën e tatimeve dhe doganave." i cili do të zhvillohet brenda datës 30.12.2019
 13. Vendim nr.137 i KLP-së datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
 14. Vendim nr.180 i KLP-së datë 27.07.2020 për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit, konkretisht angazhimin si ekspert, pranë Qendrës së Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore, për prokuroren Znj. Enkeleda Millonai, në masën jo më shumë se 80 minuta në ditë, për dy ditë, në trajnimin me temë "Çështjet gjyqësore në fushën doganave. Veprat penale në fushën e doganave." i cili do të zhvillohet brenda muajit korrik të vitit 2020
 15. Vendim nr.215 i KLP-së datë 15.10.2020 për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit, konkretisht qenien ekspert, pranë Qendrës së Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore, për prokuroren Znj. Enkeleda Millonai, në trajnimin me temë "Njohuri bazë mbi Kodin Penal, Kodin e Procedurës Penale dhe të vlerësimit të veprave penale në fushën tatimore" i cili do të zhvillohet më datë 19.10.2020 dhe në trajnimin me temë "Të tjera njohuri bazë që lidhen me fushën e hetimit të krimit tatimor" i cili do të zhvillohet më datë 23.10.2020. Veprimtaria jashtë funksionit të mos ushtrohet më shumë se dy orë në javë gjatë orarit të punës;
 16. Prezantimi i kandidates për SPAK Enkeleda Millonai
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,