Genci Mane

Emër Mbiemër
Genci Mane
Data e emërimit fillestar
2005-05-25
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 10.03.2023 - Aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
- 10.03.2022 - 9.03.2023 - Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
- 25.05.2005 - 9.03.2022 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
- 2003 - 24.05.2005 - Oficer i Policisë Gjyqësore pranë Prokurorisë Berat.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 12.02.1997 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

- Trajnime, Certifikata të ndryshme.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 598, datë 13.12.2022, z. Genci Mane.
- Ankim i Komisionerit Publik, kundër Vendimit nr. 598, datë 13.12.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për subjektin e rivlerësimit, z.Genci Mane.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2016 - 31.12.2016- Vlerësuar "Mirë"
- 01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Mirë"
- 01.01.2014 - 31.12.2014- Vlerësuar "Mirë"
- 01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë mirë"
- 01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,