Yllka Rupa

Emër Mbiemër
Yllka Rupa
Data e emërimit fillestar
2022-02-24
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
02.03.2022 - aktualisht - Anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Anëtare e Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale.
13.04.2022 - aktualisht - Lektore me kohë të pjesshme në lëndën "E drejtë e sigurimeve shoqërore", në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër.
01.04.2009 - 01.03.2022 - Lektore me kohë të plotë në lëndët: "E drejtë e sigurimeve shoqërore", "E drejtë biznesi", në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër.
14.01.2020 - 01.03.2022 - Zv. Dekane e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër.
01.03.2019 - 14.01.2020 - Përgjegjëse e Departamentit të së Drejtës Civile, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër.
01.01.2019 - 22.02.2021 - Anëtare e Këshillit të Etikës, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër.
2007 - 2009 - Pedagoge/ Lektore e Jashtme në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër.
2005 - 2010 - Avokate me kohë të pjesshme/ Përfaqësuese ligjore e personave me aftësi ndryshe, në Fondacionin Shqiptar për Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar.
01.10.2002 - 30.04.2007 - Juriste e Kabinetit të Drejtorit / Përfaqësuese e DRSSH Shkodër në Gjykatat e tre niveleve, në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Shkodër.
25.11.2001 - 30.09.2022 - Specialiste e informimit publik, në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Shkodër.
2000 - 2004 - Gazetare në gazetën "Korrieri".
2000 - 2001 - Gazetare në TV "Rozafa".

----------------------------------------------------------------------------------
ANËTARËSIME NË RRJETE PROFESIONALE DHE TRAJNIME
- Anëtare e rrjetit "Fondacioni Shqiptar për Mbrojtjen e të Drejtave të personave me Aftësi të Kufizuar".
- Anëtare e Dhomës së Avokatisë Shkodër.
- Anëtare e rrjetit You Power, trajnuese e të rinjve. Lidershipi dhe të drejtat politike.
- Pjesë e rrjetit Safe Harbor.
- Trajnuese në kurset e trajnimit lidhur me risitë e GDPR.
- Trajnuese e avokatëve dhe noterëve lidhur me garancitë gjatë përpunimit të të dhënave personale.

----------------------------------------------------------------------------------
PJESËMARRJE NË KONFERENCA SHKENCORE.
• Konferenca e 13-të ndërkombëtare për shoqërinë dhe teknologjinë e informacionit ICSIT 2022.
• Konferenca e parë ndërkombëtare mbi "Kërkimin dhe Edukimin" - Sfidat drejt së ardhmes, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër, ICRAE 2013.
• Konferenca e 6-të ndërkombëtare shkencore e organizuar nga Komuna e Ulqinit dhe Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Shkencor, Ulqin më 4 prill 2014.
• Konferencë ndërkombëtare mbi Shkencat Sociale, 19-20 shtator 2014, Bukuresht, Rumani.
• Konferencë ndërkombëtare me temë: " 102 vjet shtet shqiptar dhe më pas Çështja shqiptare dhe Derrallaj", organizuar nga Qendra për marrëdhënie dhe Studim Ballkanik, Republika e Maqedonisë, Tetovë, 6 - 7 dhjetor 2014.
• Konferenca e parë ndërkombëtare mbi: "Studime Ndërdisiplinare - Sfida Globale 2015", Tiranë, 27.07.2015, organizuar nga Instituti Ndërkombëtar për të Drejtën Private - Tregtare dhe të Konkurrencës (IIPCCL).
• Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "Demokracia në evropën Juglindore", organizuar nga Qendra për Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Ballkanike Prishtinë, Kosovë, 9 maj 2015.
• Konferenca e 1- rë ndërkombëtare e Shkencave Humane dhe Sociale, 10 dhjetor 2017, Londër, Mbretëria e Bashkuar.
• Konferenca e 1-rë ndërkombëtare mbi "Shkencat Sociale dhe Natyrore - Sfida Globale, 8 prill 2017.
• Konferenca e 4- të ndërkombëtare "Harmonizimi i Kërkimit dhe Edukimit me Zhvillim të Qëndrueshëm", 17 - 19 nëntor 2017, Shkodër.
• Konferenca e 5-të ndërkombëtare Shkencore me temë "Investimet në funlsion të zhvillimit ekonomik dhe proceset integruese.
• Konferenca e 6-të ndërkombëtare Shkencore me temë "Modelet dhe harmonizimi i politikave fiskale të vendeve juglindore me BE".
• Konferenca e 10-të ndërkombëtare në Shkencat Sociale në Universitetin Princeton, New Jersey, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 8 gusht 2018.
• Konferenca e 4-të ndërkombëtare "Harmonizimi i kërkimit shkencor lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm Universiteti "Luigj Gurakuqi", HRESDE 2019.
• Konferenca e 2 - të ndërdisiplinore në Shkencat Sociale, Turizëm dhe Marketing, dubrovnik, prill 2020.
• Konferencë ndërkombëtare, budva 2019 "Pjesëmarrja e të rinjve në politikë, sfidat dhe perspektiva.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2009 - 2012.
- Titulli i fituar i kualifikimit: Diplomë e gradës shkencore "Doktor".
- Emri dhe lloji i institucionit që ka ofruar edukimin dhe trajnimin: Qendra e Studimeve albanologjike, Tiranë.

2007 - 2009.
- Titulli i fituar i kualifikimit: Master i Shkencave Juridike Civile.
- Emri dhe lloji i institucionit që ka ofruar edukimin dhe trajnimin: Universiteti i Prishtinës.

1996 - 2000.
- Titulli i fituar i kualifikimit: Diplomë me titull "Jurist".
- Emri dhe lloji i institucionit që ka ofruar edukimin dhe trajnimin: Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër.

1995 - 2000.
- Titulli i fituar i kualifikimit: Diplomë me titull "Mësues i Gjuhës Shqipe dhe i Letërsisë".
- Emri dhe lloji i institucionit që ka ofruar edukimin dhe trajnimin: Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër.

1991 - 1995.
- Titulli i fituar i kualifikimit: Diplomë me titull "Mësues".
- Emri dhe lloji i institucionit që ka ofruar edukimin dhe trajnimin: Shkolla e Mesme Pedagogjike "Shejnaze Juka" Shkodër.

Punime Shkencore
"Roli i administratës qëndrore dhe lokale në zhvillimin e ekonomisë shqiptare, problemet dhe perspektivat e tyre". Instituti për Kërkime Shkencore, Buletini shkencor Nr. 4/2012, Ulqin, Mal i Zi.
"Pronësia si e drejtë subjektive", Instituti për Kërkime Shkencore, Buletini Shkencor Nr. 4/2012, Ulqin, Mal i Zi.
"E drejta e servitutit. Karakteristikat e përgjithshme". Buletini shkencor, Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër.
FSHDPAK: Studimi i kuadrit ligjor për vlerësimin dhe vënien në punë të personave me aftësi të kufizuara", maj 2013.
"Ndikimi i debatit kombëtar dhe ndërkombëtar në Shqipëri në juridiksionin e Gjykatës Penale Ndërkombëtare", gazeta mesdhetare e Shkencave Sociale, gusht 2014, Romë.
"Marrëdhëniet juridike të punës" në Administratën Publike, garancitë e siguruara nga ligji i ri për fitimin e statusit të Nëpunësit Civil, botuar në Revistën Shkencore "Diskutimet", vëllimi i parë, korrik 2014.
"Punësimi i personave me aftësi të kufizuara, perspektivat e tyre për të siguruar dhe mbajtur punë të përshtatshme". Revista ndërkombëtare "Diskutime", korrik 2014.
"Analiza e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në fushën e kujdesit dhe arsimit shoqëror". Buletini shkencor, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër.
"Rregullimi ligjor i pronave shtetërore në periudhën 1925 - 1939 "Revista Shkencore Evropiane", dhjetor 2014.
"Analiza rreth origjinës, zhvillimit dhe formimit të nocionit të pronësisë dhe rishikimi i saj në lidhje me zhvillimet ekonomike". Revista akademike Ndërdisiplinore, Romë, gusht 2015.
" Planifikimi dhe menaxhimi në prokurorimin publik" Buletini shkencor, Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim, Ulqin, 2016.
"Garancitë e të miturve në procedimin penal në Shqipëri përmes parimeve të Konventës Evropiane për të Drejtat e Fëmijëve".
"Skema e mbrojtjes sociale për personat me aftësi ndryshe sipas legjislacionit shqiptar" ICSNS 2018.
"Pjesëmarrja e të rinjve në vendimarrje, sfida dhe perspektiva", Buletini shkencor, Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim, Ulqin 2018.
"Reformimi i legjislacionit të Sigurimeve Shoqërore në përputhje me rekomandimet e Këshillit të Evropës", publikuar në Knowledge International Journal, 2019, Vol 23.

Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,