Behar Dibra

Emër Mbiemër
Behar Dibra
Data e emërimit fillestar
2004-01-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.12.2019 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
2004-19.12.2019 - Prokuror në Prokurorinë e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
1998-2003 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
1994-1998 - Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1990 - Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
-----------------------------------------------------------------------
TRAJNIME
1. "Hetimi i çështjeve të vjetra", organizuar nga ICITAP.
2. Program trajnimi për përzgjedhjen si anëtar i grupit të punës të Forcës së Posaçme mbi Krimin e Organizuar", organizuar nga PAMECA dhe Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.
3. "Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut dhe Kodi i Procedurës Penale Shqiptare. Interpretimi dhe menaxhimi i çështjeve nga Autoritetet Gjyqësore", organizuar nga Këshilli i Evropës dhe Fondacioni SOROS.
4. "Sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve kriminale; Strategji dhe Praktika Operacionale", organizuar nga PAMECA.
5. "Mbi krimin e organizuar dhe terrorizimin", organizuar nga PAMECA.
6. "Funksionimi i programit të mbrojtjes së dëshmitarëve", organizuar nga ICITAP dhe OPDAT.
7. "Bashkëpunimi ndërmjet EUROPOLIT dhe Vendeve të Ballkanit Perendimor në luftën kundëe strukturave të Krimit të Organizuar në/dhe nga Vendet e Ballkanit Perendimor dhe Hetimet Financiare në këtë kuadër", organizuar nga TAIEX dhe EUROPOL.
8. "Lufta kundër Krimit të Organizuar dhe Lufta kundër Terrorizmit në Drejtorinë Qendrore Kriminale të Italisë dhe Drejtorinë Kombëtare Anti - Mafia, organizuar nga PAMECA.
9. "Investigimi i Krimeve Transnacionale", organizuar nga Ambasada Amerikane në Zagreb.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.168, datë 25.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Suela Zhegu-Kryesuese, Genta Tafa Bungo- Relatore, Etleda Ciftja-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Behar Dibra, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.168 datë 25.06.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Behar Dibra, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Behar Dibra
Dokumenta te tjera
 1. Formular Vetëdeklarimi i Z. Behar Dibra datë 25.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 2. Vendim nr.168 datë 25.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Suela Zhegu-Kryesuese, Genta Tafa Bungo- Relatore, Etleda Ciftja-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Behar Dibra, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
 3. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.168 datë 25.06.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Behar Dibra, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
 4. Vendim nr.89 i KLP-së datë 13.05.2019 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Behar Dibra".
 5. Vendim nr.241 i KLP-së datë 25.11.2019 "Për emërimin e z.Behar Dibra si Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)".
 6. Vendim nr.57 i KLP-së datë 05.04.2019 "Për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak".
 7. Lista e aplikimeve për SPAK, publikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.
 8. Betimi në Presidencë i 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme.
 9. Deklarata për median e Gent Ibrahimit datë 27.12.2019 mbi reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj.
 10. Vendim nr.137 i KLP-së datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
 11. Skeda e Pasurisë e z. Behar Dibra, publikuar nga Reporter.al.
 12. Vendim i KLP-së nr. 201, datë 18.06.2021 "Për një ndryshim në vendimin nr. 137, datë 16.07.2019 "Për miratimin e listës për rënditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar".
 13. Prezantimi i kandidatit për SPAK Behar Dibra
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,